Hľadať
Kategória
  Značky
   Blog
     Nenájdené žiadne produkty.
     KontaktPorovnať
     Všetky kategórie
     Používateľské menu
     Všetky kategórie

     Reklamácie

     REKLAMAČNÝ PORIADOK

     I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
     Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti VIDRA a spol.s.r.o. , Štrková 8, 011 96 Žilina (ďalej len "predávajúci"), a upravuje zodpovednosť predávajúceho za chyby, záruky, podmienky a spôsob reklamácie tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu.

     II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE
     Ak sa vyskytne u tovaru chyba, za ktorú zodpovedá predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, má kupujúci právo chybu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať  tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady.
     Kupujúci je povinný chybu tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení písomne u predávajúceho, pričom v reklamácii uvedie najmä svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, fyzická osoba meno, priezvisko, adresu na doručenie), e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo faktúry a dodacieho listu, dátum reklamácie, označenie reklamovaného tovaru, katalógové číslo, šarža, množstvo, popis chyby tovaru a ako sa prejavuje, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku.
     Reklamáciu môže kupujúci zapísať aj cez formulár v e-shopovej záložke „Reklamácie“ (viď dole v pätičke).
     Kupujúci je povinný skladovať tovar predpísaným spôsobom, používať tovar na účely, na ktoré je určený a v súlade s návodom na jeho použitie, umožniť predávajúcemu vykonať kontrolu predpísaných postupov skladovania a používania tovaru.

     III. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY A ZÁRUČNÁ DOBA

     Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za chyby tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.

     Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ak:
     a) kupujúci spôsobil chybu tovaru sám napríklad nesprávnym skladovaním, používaním
     b) kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel, resp. bol na chybu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre chybu poskytnutá zľava z ceny tovaru
     c) boli porušené ochranné plomby na tovare
     d) boli chyby spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
     e) ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

     Dĺžka záručnej doby tovaru je daná výrobcom.

     IV. PRÁVA KUPUJÚCEHO

     1. Nároky z chýb tovaru sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení chýb (reklamácii) alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení a uplatnený nárok už kupujúci nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho.

     2. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená podstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, dodanie chýbajúceho množstva, požadovať odstránenie právnych chýb, alebo požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, ak sú opraviteľné, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

     3. Ak je dodaním tovaru s chybami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných chýb tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

     4. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

     Stiahnuť reklamačný formulár

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím, čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr