Hľadať
Kategória
  Značky
   Blog
     Nenájdené žiadne produkty.
     KontaktPorovnať
     Všetky kategórie
     Používateľské menu
     Všetky kategórie

     Ochrana osobných údajov

     Spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31 589 561 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracováva poskytnuté osobné údaje kupujúcich, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

     Záväzok prevádzkovateľa:
     Prevádzkovateľ je zodpovedný za bezpečnosť a ochranu osobných údajov po celý čas ich spracovávania a je povinný prijať také primerané technické a organizačné opatrenia, aby boli osobné údaje dostatočne chránené pred zneužitím tretích strán, neposkytovať ich ďalším stranám bez vedomia kupujúceho.
     Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

     Prevádzkovateľ spracováva tieto informačné systémy osobných údajov (IS):

     • IS E-shop
     • IS call centrum
     • IS marketing
     • IS účtovné doklady
     • IS evidencia obchodných partnerov
     • IS kamerový systém
     • IS personalistika a mzdy

     Informácia o spracúvaní osobných údajov

     Pre informačný systém: IS e-shop

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561, eshop@vidra.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
     Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
     Účelom spracúvania osobných údajov je: uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, vystavenie dodacieho listu a faktúry, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti) vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa alebo Obchodným zákonníkom.

     Poskytovanie nadštandardných služieb kupujúcemu pri nákupe cez e-shop:
     a) prístup k aktuálnym cenám dohodnutých s kupujúcim
     b) informácie o novinkách, akciových cenách a zľavách
     c) jednoduchý a rýchly spôsob objednania tovaru skopírovaním staršej objednávky
     d) podrobný prehľad o objednávkach, faktúrach, dodacích listoch, expedícií, zárukách, reklamáciách, platbách, nedodanom tovare, vyfakturovanom tovare
     e) možnosť vytvoriť reklamačný zápis
     f) manažovanie vlastného profilu, adries, prístupových údajov

     Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:
     Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
     Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
     Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
     Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
     Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci/kupujúci.
     Rozsah spracúvaných osobných údajov: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje o platcovi/neplatcovi DPH, ulica číslo, mesto, PSČ, meno a priezvisko, email, telefónne číslo, osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby, odbornosť, profesia.

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

     • Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku e-shopu, emailom, telefonicky).

     6. Doba uchovávania osobných údajov
     Osobné údaje sa spracovávajú po dobu aktívneho využívania služieb, najviac však po dobu 5 rokov od poslednej aktivity.
     V prípade zrušenia konta, systém bude nastavený tak, aby sa nemohli využívať nadštandardné služby a bol zamedzený prístup do užívateľského konta.

     7. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

     Pre informačný systém: IS call centrum

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31 589 561, eshop@vidra.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
     Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

     Poskytovanie obchodných služieb cez telefonický hovor dotknutým osobám (potenciálni a aktívni kupujúci) zo strany prevádzkovateľa prostredníctvom oprávnených osôb.
     Uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, vystavenia dodacieho listu a faktúry, následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti) vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa, alebo Obchodným zákonníkom.

     Právny základ spracovávania:
     Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (bez súhlasu dotknutej osoby§ 13 ods.1 b).
     Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
     Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
     Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci/kupujúci a obchodní partneri, zamestnanci.
     Rozsah spracúvaných osobných údajov je názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o platcovi/neplatcovi DPH, ulica, číslo, mesto, PSČ, meno a priezvisko, email adresa, telefónne číslo, osobné údaje zákazníka nevyhnutné na uskutočnenie platby, odbornosť, profesia (údaje o zmluve, údaje o službách, iné údaje zákazníckeho charakteru)

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

     • Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku e-shopu, emailom, telefonicky)

     6. Doba uchovávania osobných údajov
     Osobné údaje sa spracovávajú po dobu aktívneho využívania služieb, najmenej však po dobu 5 rokov od poslednej aktivity.

     7. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

     Pre informačný systém: IS marketing

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561, eshop@vidra.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
     Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
     Účelom spracúvania osobných údajov je: ponuka tovaru a služieb prostredníctvom mailingu (tzv. Newsletter), telefonicky, poštou a to najmä:
     - o nových funkcionalitách na e-shope, zmenách v obchodných podmienkach
     - o nových produktoch
     - o zvýhodnených cenách vybraných produktov a marketingových akciách

     Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ak sa jedná o fyzickú osobu. V prípade právnických osôb je právnym základom §13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia oprávnený záujem prevádzkovateľa.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti/zákazníci, potenciálni zákazníci.
     Rozsah spracúvaných osobných údajov: názov firmy, adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), meno a priezvisko, email adresa, telefónne číslo.

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

     • Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

     6. Doba uchovávania osobných údajov
     V prípade odvolania súhlasu nebude údaje spracúvané na marketingové účely.

     7. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.
     V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu je záujmom prevádzkovateľa spracúvať údaje na marketingové účely. Osoba má právo uplatniť voči takémuto spracúvaniu námietku.

     Pre informačný systém: IS účtovné doklady

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561, eshop@vidra.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
     Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
     Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.
     Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti/zmluvní partneri prevádzkovateľa.
     Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

     • Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
     • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
     • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     • iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zmluvný partner (na základe zmluvy)
     • AD servis s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 36375969

     § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     - spracovateľ účtovných dokladov
     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby (osobne, e-mailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

     6. Doba uchovávania osobných údajov
     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

     7. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov.

     Pre informačný systém: IS evidencia obchodných partnerov

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561, eshop@vidra.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
     Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
     Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie evidencie dotknutých osôb (obchodných partnerov, dodávateľov).
     Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia.

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: obchodní partneri prevádzkovateľa, zamestnanci obchodného partnera.
     Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

     Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby, alebo zamestnávateľa dotknutej osoby.

     6. Doba uchovávania osobných údajov
     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

     7. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

     Pre informačný systém: IS správa registratúry

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561, eshop@vidra.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
     Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
     Účelom spracúvania osobných údajov je: správa registratúry a správy komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci

     Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.
     Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z.z

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

     • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
     • iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     • Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Osobné údaje v rozsahu Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

     6. Doba uchovávania osobných údajov
     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 rokov.

     7. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

     Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

     Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:
     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 31589561, eshop@vidra.sk

     1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania
     Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.
     V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
     Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

     3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:
     Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu, napr.

     • zdravotné poisťovne
     • Sociálna poisťovňa
     • správca dane
     • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
     • doplnkové dôchodkové sporiteľne
     • dôchodkové správcovské spoločnosti
     • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
     • súd, orgány činné v trestnom konaní
     • exekútor, či iný oprávnený subjekt

     4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
     Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

     6. Profilovanie
     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     7. Práva dotknutej osoby
     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: eshop@vidra.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
     Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.
     Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

     Tretie strany/príjemcovia

     Tretie strany:

     Za tretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

     Tretie strany, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú: Slovenská pošta, kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a iné oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona.

     ** kuriérske a doručovateľské spoločnosti spracúvajú osobné údaje len v rámci IS e-shop.
     ** Slovenská pošta spracúva osobné údaje iba v rámci IS e-shop a IS marketing.

     Príjemcovia:

     Spoločnosti, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú správu informačných systémov a technickú podporu, a iné oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona.

     Spracúvanie sa vykonáva na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí dôverných informácií a zachovávaní mlčanlivosti , kde sa zmluvný partneri zaručili prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy

     Povinnosti dotknutej osoby:
     Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa kupujúci zaväzuje, že osobné údaje sa týkajú jeho osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej je oprávnený konať, registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmeniť vo svojom osobnom profile (ak je registrovaný), zmenu nahlásiť telefonicky na tel. číslo: 00421 41/5071010 , alebo mailom na: eshop@vidra.sk, alebo formou písomného oznámenia na adresu VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina.

     Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo Zákona.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím, čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr