Swell Extra 2% CHG 1 l dispenso (Airless)Kód: 551045046
Dostupnosť: Na sklade
Minimálny odber: 1 Kus
Kartón: 12 Kus
Paleta: 720 Kus
Kus
Kúpiť

Swell Extra CHG je antimikrobiálna umývacia emulzia na antiseptické umývanie rúk v zdravotníckych zariadeniach a iných vysoko rizikových oblastiach. Môže byť tiež použitý na predoperačné umývanie tela s následným oplachom. Swell Extra CHG je navrhnutý pre profesionálne použitie v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, potravinárskom priemysle a ďalších miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami, kde je vyžadovaná vyššia frekvencia umývania rúk.

BENEFITY

  • Bez obsahu farbív, parfumov
  • Obsahuje 2% chlórhexidínu diglukonát
  • Preukázaná účinnosť proti MRSA

POUŽITIE

Antiseptické umývanie rúk v súlade s EN 1499 – navlhčite si ruky a predlaktia, aplikujte 3 ml Swell Extra CHG a umývajte si ich počas 30 sekúnd. Riadne opláchnite a vysušte.
Predoperačné umývanie tela – umyte celé telo pacienta s 25 ml a nechajte pôsobiť 1 minútu pri najmenej 2 príležitostiach. Zvyčajne sa vykonáva jeden deň pred operáciou a v deň operácie. Veľkú pozornosť treba venovať ťažko dostupným miestam na tele. Po umytí, riadne opláchnite telo pacienta a vysušte čistým uterákom.
Pacienti pripútaný na lôžko môžu byť umývaný so Swell Extra CHG použitím štandardných techník umývania na posteli.

ZLOŽENIE

Chlórhexidín diglukonát.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI:

Opis opatrení prvej pomoci

Príznaky otravy sa môžu prejaviť až po vystavení, takže v prípade pochybností vyhľadajte po priamom pôsobení chemických výrobkov alebo pri pretrvávajúcej nevoľnosti lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.

Po inhalácii

Tento výrobok neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné pri vdýchnutí, avšak ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyveďte pacienta zo zamoreného prostredia na čerstvý vzduch. Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po styku s pokožkou

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre kontakte s pokožkou.

Po styku s očami

Oči vyplachujte vlažnou vodu minimálne 15 minút. Zabráňte, aby si postihnutý šúchal oči alebo ich zatvoril. Ak postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich len ak nie sú prilepené k oku, inak môžete spôsobiť ďalšie zranenia. V každom prípad by ste mali čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc spolu s KBÚ tohto výrobku.

Požitím/vdýchnutím

Nevyvolávajte vracanie, avšak ak postihnutý začne zvracať, držte hlavu vzpriamene, aby sa zabránilo vdýchnutiu zvratkov. Nechajte postihnutého odpočívať. Vypláchnite ústa a hrdlo, keďže pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri požití.

OPATRENIA:

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Spôsobuje vážne podráždenie očí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením.

Neskladujte pri teplote viac ako 30°C. Nepoužívajte obaly opakovane. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Vyhradené pre profesionálne použitie. Biocídny prípravok určený pre osobnú hygienu človeka (Skupina 1 – TP1).Nové hodnotenie