Etický kódex spoločnosti VIDRA a spol.

Spoločenská a morálna zodpovednosť spoločnosti VIDRA a spol.
Spoločnosť VIDRA a spol. sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a zákony krajín, na území ktorých pôsobí, podnikať v súlade s dobrými mravmi a podporovať hospodársku súťaž v duchu pravidiel fair play.
Spoločnosť VIDRA a spol. dbá o ochranu životného prostredia. Kdekoľvek realizuje svoje aktivity a poskytuje služby, rešpektuje platné technologické a ekologické normy.
Spoločnosť VIDRA a spol. buduje svoje vzťahy k zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom, dodávateľom, veriteľom, ku konkurencii i k celej verejnosti na základe dôvery, úcty, rešpektovania základných ľudských práv a bez akejkoľvek diskriminácie.

Vzťah so zákazníkom
Zamestnanci spoločnosti VIDRA a spol. sa správajú k zákazníkom zdvorilo, čestne a zodpovedne, s cieľom splniť v čo najväčšej miere ich želania a požiadavky. Pracovníci spoločnosti VIDRA a spol. by mali mať stále na zreteli, že spokojnosť zákazníkov závisí od kvality služieb a hospodársky výsledok spoločnosti VIDRA a spol. závisí od spokojnosti jej zákazníkov.
Zamestnanci spoločnosti VIDRA a spol. nezneužívajú zákazníkovu dôveru, ani jeho neznalosť v určitých oblastiach. Nepoškodzujú majetok zákazníka a dbajú o jeho dobré meno. Informácie o zákazníkoch sa považujú za dôverné.
Zamestnanci spoločnosti VIDRA a spol. neprijímajú a neposkytujú úplatky v akejkoľvek forme priamo, alebo prostredníctvom tretích osôb. Nesmú prijať dary alebo pohostenia, ktoré by ich zaväzovali k službám, poškodzujúcim záujmy spoločnosti.

Vzťah firmy k zamestnancom
Spoločnosť VIDRA a spol. sa zaväzuje v pracovných vzťahoch striktne dodržiavať Zákonník práce, ako aj všetky iné zákonné opatrenia upravujúce zamestnávateľsko-zamestnanecké vzťahy. Bude realizovať spravodlivú politiku v prijímaní, vzdelávaní a odmeňovaní pracovníkov a vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu.
Spoločnosť VIDRA a spol. realizuje všetky smernice týkajúce sa bezpečnosti a zdravia pri práci. Dbá o to, aby si každý zamestnanec uvedomil osobnú zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a neohrozil seba, svojich spolupracovníkov, či iných ľudí.
Požívanie alkoholu alebo omamných látok počas pracovnej doby, alebo pred nástupom do práce je striktne zakázané.

Vzťah zamestnanca k firme
Každý zamestnanec spoločnosti VIDRA a spol. je zároveň aj jej reprezentantom a prispieva k vytváraniu jej pozitívnej, alebo negatívnej povesti pred zákazníkmi a verejnosťou. Je neprípustné, aby pracovníci akýmkoľvek spôsobom poškodzovali dobré meno a záujmy spoločnosti. Vzťah k spoločnosti by mal byť založený na princípe spolupatričnosti a lojality.
Každý zamestnanec chráni duševný aj hmotný majetok spoločnosti a využíva ho iba na dosiahnutie podnikateľských cieľov spoločnosti. Akékoľvek zneužívanie informácií, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku spoločnosti je neprípustné. Používať majetok spoločnosti na súkromné účely možno len so súhlasom nadriadeného pracovníka v súlade s platnými predpismi spoločnosti.
Každý zamestnanec spoločnosti VIDRA a spol. je povinný urobiť všetko pre to, aby sa vyhol konfliktu záujmov. Pokiaľ sa do takéhoto konfliktu dostane, je povinný nahlásiť ho riaditeľovi spoločnosti a priamemu nadriadenému. Vykonávať podnikateľské alebo pracovné aktivity zhodné s predmetom činnosti spoločnosti možno len v súlade s platnými predpismi spoločnosti VIDRA a spol.

Vzťahy medzi zamestnancami spoločnosti
Komunikácia medzi zamestnancami firmy, vrátane komunikácie medzi podriadenými a nadriadenými, je založená na spolupráci, vzájomnej úcte a pomoci, tolerancii a slušnosti. Akékoľvek nadávky, osočovanie, ponižovanie, diskriminácia, zosmiešňovanie, násilie, psychické či fyzické obťažovanie sú zakázané.
Každý zamestnanec spoločnosti VIDRA a spol. je povinný predchádzať konfliktom na pracovisku.
Pokiaľ sa však konfliktné situácie vyskytnú, každá zo zainteresovaných strán má prejaviť ústretovosť a kultivovanosť pri ich riešení. Diskusia, snaha počúvať iných a chápať ich, vôľa dohodnúť sa, nie však na úkor iného, sú kľúčové zásady pri riešení akýchkoľvek pracovných problémov.
Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje správanie a mal by si uvedomovať, aké následky bude mať jeho konanie na iných.

Záväznosť etického kódexu
Etický kódex je súčasťou Poslania a základných princípov spoločnosti a Pracovného poriadku. Je verejne dostupný. Je záväzný pre všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti VIDRA a spol. Porušenie etického kódexu sa sankcionuje a môže viesť až k ukončeniu pracovného pomeru.
Každý zamestnanec firmy je povinný informovať o porušení etického kódexu. Oznámenie sa môže podať písomne, ústne, telefonicky alebo elektronickou poštou riaditeľovi spoločnosti, priamemu nadriadenému, alebo zamestnaneckému dôverníkovi. Na týchto ľudí sa môže obrátiť aj v prípade akejkoľvek nejasnosti pri výklade kódexu alebo s návrhmi na jeho doplnenie.
Nikto nebude sankcionovaný a prenasledovaný za ohlásenie porušenia etického kódexu.

V Žiline 17.2.2017