VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetový obchod www.vidra.sk je určený pre firmy, hlavne pre zdravotníckych odborníkov. Súkromné osoby, spotrebitelia si môžu tovar zakúpiť na www.zdravestranky.sk. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikateľskú alebo inú odbornú činnosť, alebo ktorá koná v rámci svojho zamestnania alebo povolania podľa osobitného predpisu.

1. Identifikácia predávajúceho

VIDRA a spol. s.r.o.
Štrková 8
P.O.BOX B 106
011 96 Žilina
Zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl.č. 1291/L
IČO: 31 589 561
DIČ: 2020443777
IČ DPH: SK2020443777
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 3883 9457
Telefónne číslo: 00421 41/5071010
Fax: 00421 41/5071030
E-mailová adresa: info@vidra.sk

2. Identifikácia kupujúceho – registrácia:

 • pre uzatvorenie obchodu je nevyhnutná registrácia kupujúceho v module „Prihlásiť sa“ pričom musia byť vyplnené povinné polia označené (*)
 • kupujúci vyplňuje osobné údaje: názov firmy, ulica, mesto, PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, e-mail, telefón, užívateľské meno, heslo
 • po odoslaní prihlasovacích údajov dostane kupujúci na kontaktný e-mail potvrdenie registrácie
 • užívateľský účet je kupujúcemu aktivovaný po preverení prihlasovacích údajov, zvyčajne do 24 hodín, o čom kupujúci dostane informáciu na kontaktný e-mail
 • zabudnuté heslo si kupujúci môže obnoviť cez záložku „Obnoviť heslo“
 • v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho o tejto skutočnosti, zmeniť si heslo cez svoje konto, alebo môže požiadať predávajúceho o vygenerovanie a následné zaslanie nového hesla
 • kupujúci je povinný stanoviť pracovníka zodpovedného za administráciu e-shopu - predovšetkým správu prístupov a hesiel.
 • Výhody registrácie:
  a) prístup k aktuálnym cenám dohodnutých s kupujúcim
  b) informácie o novinkách, akciových cenách a zľavách
  c) jednoduchý a rýchly spôsob objednania tovaru skopírovaním staršej objednávky
  d) podrobný prehľad o objednávkach, faktúrach, dodacích listoch, expedícii, zárukách, reklamáciách, platbách, nedodanom tovare, vyfakturovanom tovare
  e) možnosť vytvoriť reklamačný zápis
  f) manažovanie vlastného profilu, adries, prístupových údajov.

3. Tovar a jeho kvalita

 • kvalita a parametre tovaru sú riadne popísané na webovej stránke predávajúceho
 • tovar je dodávaný kupujúcemu podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike
 • kupujúci má k dispozícii na stiahnutie návody na obsluhu, katalógové listy, karty bezpečnostných údajov, videá ak sú dostupné.

4. Spôsob objednávania tovaru:

 • tovar si kupujúci objednáva po prihlásení do e-shopu cez modul „Košík“, v ktorom je uvedený prehľad objednaného tovaru, počet, jednotková cena, celková cena položiek a objednávky
 • v objednávke je potrebné vybrať spôsob dopravy, platby a určiť dodaciu adresu
 • objednávka je dokončená potvrdením zo strany kupujúceho, ktorý zároveň aj potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami
 • objednávke je priradené jedinečné číslo umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od dátumu jej prijatia po jej konečné vybavenie v užívateľskom účte kupujúceho, v objednávke sú uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho
 • kupujúci dostane od predávajúceho na kontaktný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, týmto okamihom dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

5. Cena a poplatky

 • cena tovaru je uvedená pri každej jednotlivej tovarovej položke
 • k celkovej cene objednávky do 100,00 € s DPH sa pre zákazníkov na území SR pripočíta:
  a) manipulácia s tovarom (vrátane prepravy) v hodnote 3,25 € bez DPH (3,90 € s DPH), ak je tovar platený prevodným príkazom,
  b) manipulácia s tovarom (vrátane prepravy) v hodnote v hodnote 4,00 € bez DPH (4,80 € s DPH), ak je tovar platený na dobierku,
  objednávka nad 100,00 € s DPH je bez poplatkov.

6. Spôsob platby

 • Pri prvej objednávke je možná úhrada:
  a) zálohovou faktúrou - platba vopred na účet predávajúceho
  b) dobierkou - platba kuriérovi v mieste určenom kupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
  c) v hotovosti - osobný odber v sídle spoločnosti predávajúceho na adrese Štrková 8, 011 96 Žilina.
 • Každú ďalšiu objednávku je možné uhradiť:
  a) faktúrou - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
  b) zálohovou faktúrou - platba vopred na účet predávajúceho
  c) dobierkou - platba kuriérovi v mieste určenom kupujúcim v objednávke (hotovosť, platba kartou)
  d) v hotovosti - pri osobnom odbere v sídle spoločnosti predávajúceho na adrese Štrková 8, 011 96 Žilina.

7. Termín dodania tovaru

 • pri tovarovej položke je uvedená dostupnosť tovaru:
  a) "na sklade" - tovar je na sklade a môže byť ihneď expedovaný
  b) "na ceste" - tovar je objednaný u nášho dodávateľa a čakáme na jeho dodanie
  c) "na objednávku" - tovar objednáme u nášho dodávateľa po prijatí objednávky od kupujúceho
 • tovar je expedovaný kupujúcemu v čo najkratšej dobe
 • pracovníci obchodného oddelenia predávajúceho, obratom po prijatí objednávky informujú kupujúceho o predpokladanom termíne expedície objednaného tvaru, o prípadnom čiastkovom plnení, alebo o možnej náhrade za objednaný tovar
 • v prípade, že kupujúci nesúhlasí s termínom dodania tovaru, má nárok na stornovanie objednávky
 • stav v obchode, predpokladaný termín dodania, termín expedície tovaru môže kupujúci sledovať vo svojom užívateľskom účte
 • na prianie kupujúceho sú mu zasielané, na jeho kontaktný e-mail, po vyskladnení tovaru elektronický dodací list a faktúra
 • informácie o expedícii a čase dodania tovaru sú poskytované kuriérskou službou.

8. Spôsob dopravy a prevzatie tovaru

 • súčasťou zásielky je aj dodací list, faktúra s číslom objednávky a údajmi o tovare: názov, veľkosť balenia, počet balení, jednotková cena a celková cena zásielky
 • tovar je dodávaný kuriérskou službou alebo si tovar môže kupujúci prevziať osobne v sídle predávajúceho
 • kupujúci, alebo jeho splnomocnený zástupca protokolárne preberá tovar od kuriéra
 • kupujúci je povinný tovar pri preberaní riadne skontrolovať a v prípade jeho poškodenia spísať s kuriérom škodovú zápisnicu, pričom je oprávnený prebratie tovaru odmietnuť.

9. Odstúpenie od zmluvy

 • sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. Novinky

 • kupujúcemu sú na jeho kontaktný e-mail zasielané informácie - Novinky:
  a) o nových funkcionalitách na e-shope, o zmenách v obchodných podmienkach
  b) o nových produktoch
  c) o zvýhodnených cenách vybraných produktov a marketingových akciách
 • súhlas na zasielanie Noviniek kupujúci potvrdzuje pri registrácii
 • žiadosť o skončenie zasielania Noviniek kupujúci pošle na e-mail: info@vidra.sk .

11. Ochrana osobných údajov

 • spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia 2016/679 na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou bez súhlasu dotknutej osoby, na tento účel je potrebná registrácia klienta na stránke spoločnosti
 • predávajúci zaručuje, že všetky osobné údaje kupujúceho bude používať len pre jeho potrebu a že ich neposkytne v žiadnej podobe nikomu inému
 • informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR, prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci
 • kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie z databázy pre zasielanie marketingových informácií
 • žiadne údaje nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria externí dopravcovia, ktorým je na objednávke odovzdané iba nevyhnutné minimum údajov o kupujúcom slúžiace na bezproblémové doručenie tovaru.
 • na bezpečnosť týchto údajov je kladený maximálny dôraz a sú zabezpečené proti odcudzeniu alebo inému zneužitiu
 • pri prenose dát ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer)
 • viac o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete TU.

12. Záverečné ustanovenia

 • tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 15.1.2018
 • zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ
 • na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti VIDRA a spol.s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina (ďalej len "predávajúci"), a upravuje zodpovednosť predávajúceho za vady, záruky, podmienky a spôsob reklamácie tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu.

II. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u tovaru vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, má kupujúci právo závadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady. Kupujúci je povinný vadu tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení písomne u predávajúceho, pričom v reklamácii uvedie najmä svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, fyzická osoba meno, priezvisko, adresu na doručenie), e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum reklamácie, označenie reklamovaného tovaru, katalógové číslo, šarža, množstvo, popis vady tovaru a ako sa prejavuje, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku. Reklamáciu si môže registrovaný kupujúci na www.vidra.sk uplatniť aj pod svojim kontom v záložke "Vytvoriť reklamačný zápis" a sledovať stav vo vybavení reklamácie cez záložku "Reklamácie".

Kupujúci je povinný skladovať tovar predpísaným spôsobom, používať tovar na účely, na ktoré je určený a v súlade s návodom na jeho použitie, umožniť predávajúcemu vykonať kontrolu predpísaných postupov skladovania a používania tovaru.

III. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
 • Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, ak:
  a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám napríklad nesprávnym skladovaním, používaním
  b) kupujúci pred prevzatím tovaru o závade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre závadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
  c) boli porušené ochranné plomby na tovare
  d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  e) ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 • Dĺžka záručnej doby tovaru je daná výrobcom.

IV. PRÁVA KUPUJÚCEHO

 1. Nároky z vád tovaru sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád (reklamácii) alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení a uplatnený nárok už kupujúci nemôže meniť bez súhlasu predávajúceho.
 2. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená podstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho množstva, požadovať odstránenie právnych vád, alebo požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú opraviteľné, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
 3. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
 4. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.1.2018.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho poskytnuté v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

V Žiline dňa 21.10.2020 VIDRA a spol. s.r.o.