Chemisept Vir+ 5 l plne virucídna dezinfekcia na rukyKód: 551050145
Dostupnosť: Na sklade
Minimálny odber: 1 Kus
Paleta: 180 Kus
Kartón: 3 Kus
Kus
Kúpiť

CHEMISEPT VIR+ je plne virucídny prípravok na báze etanolu s rýchlym účinkom na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Chemisept VIR+ bol špeciálne vyvinutý na situácie s vyššími hygienickými požiadavkami, kedy je antisepsa rúk najdôležitejším preventívnym opatrením na zabránenie prenosu infekcie. Neobsahuje farbivá ani vôňu. Obsahuje upokojujúce látky pre starostlivosť o pokožku, ako je glycerín a pantenol, ktoré pomáhajú rýchlo obnoviť normálnu mikro??óru, udržiavať v rovnováhe vlhkosť a ochrannú funkciu pokožky pH: 6,5 - 7,5.

BENEFITY

  • Vyvinutý špeciálne pre situácie s vyššími hygienickými požiadavkami
  • Plne virucídna účinnosť podľa EN14476 za 30 sekúnd
  • Obsahuje upokojujúce látky pre starostlivosť o pokožku

Dermatologicky testovanéOBLASTI POUŽITIA
Nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia
Operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, prípravné miestnosti
Infekčné oddelenia a izolačné oddelenia
Oddelenia pohotovosti
Dialyzačné oddelenia
Pri epidémiách
Pri vypuknutí vírusových infekcií
Ambulancie všeobecných lekárov, lekárničky
Ambulancie
Laboratóriá
Ambulancie zubárov
Domáca starostlivosť o pacienta

POUŽITIE
Používa sa neriedený na suché ruky. Ruky musia byť úplne pokryté prípravkom počas aplikácie. Zvlášť treba venovať pozornosť končekom prstov a palcom.
Hygienická dezinfekcia rúk podľa EN 1500:
Aplikujte 3 ml Chemisept VIR+ na vopred umyté a vysušené ruky a vtierajte, pokiaľ ruky nie sú suché. Expozičný čas je 30 sekúnd.
Chirurgická dezinfekcia rúk podľa EN 12791:
Vtierajte 3 – 6 ml Chemisept VIR+ na čisté a suché ruky a predlaktia dvakrát. Expozičný čas je 1,5 minúty.

ucinnost-chemisept-vir plnevirucidna dezinfekcia

ZLOŽENIE
100 g výrobku obsahuje účinné látky: 85 g etanol

DOSTUPNÉ BALENIA
500 ml s pumpou (dávkovačom)
1 l s pumpou (dávkovačom)
1 l fľaša dispenso (Airless)
5 l kanister

UPOZORNENIA
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej legislatívy o manipulácii s reziduálnymi stopami (Zákon č. 343/2012 Z.z,
Zákona č. 23/2001 Z.z). Nepoužívajte obaly opakovane.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Vyhradené pre profesionálne použitie. Biocídny prípravok určený na osobnú hygienu človek (Skupina 1 – TP1). Reg. č. CCHLP: bio/2205/D/19/CCHLP

OPATRENIE PRVEJ POMOCI
Príznaky otravy sa môžu prejaviť až po vystavení, takže v prípade pochybnosti vyhľadajte po priamom pôsobení chemických výrobkov alebo pri pretrvávajúcej nevoľnosti lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.
Po inhalácii - Tento výrobok neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné pri vdýchnutí, avšak ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyveďte pacienta zo zamoreného prostredia na čerstvý vzduch. Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
Po styku s pokožkou - Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri kontakte s pokožkou.
Po styku s očami - Tento výrobok neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné v prípade kontaktu s očami. Oplachujte vlažnou vodou minimálne 15 minút a zabráňte, aby si postihnutý šúchal oči alebo ich zatvoril.
Požitím/vdýchnutím - Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


Nové hodnotenie

Prevedenie gél
Použitie ruky