Chemisept Gel 500 ml s pumpouKód: 551050135
Dostupnosť: Na sklade
Minimálny odber: 1 Kus
Paleta: 1176 Kus
Kartón: 12 Kus
Kus
Kúpiť

Chemisept Gel je alkoholový dezinfekčný prípravok vo forme gélu určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk pre profesionálne použitie. Užívateľsky príjemné gélové zloženie obsahuje upokojujúce látky pre starostlivosť o pokožku, ako je glycerín a pantenol, ktoré pomáhajú rýchlo obnoviť normálnu mikroflóru, udržiavať v rovnováhe vláčnosť a ochrannú funkciu pokožky. Je kompatibilný so všetkými prípravkami na umývanie a starostlivosť o pokožku.

BENEFITY

  • Vyvinutý na profesionálne použitie, pre situácie so zvýšenými hygienickými požiadavkami
  • Neobsahuje farbivá ani vôňu, čím je obzvlášť vhodný pre ľudí s citlivou pokožkou
  • Rýchlo sa odparuje a zanecháva ruky jemné - neostávajú lepkavé

Dermatologicky testovanéOBLASTI POUŽITIA
Nemocnice, operačné sály, oddelenia pohotovosti, jednotky intenzívnej starostlivosti, dialyzačné oddelenia, ambulancie, laboratóriá a diagnostické centrá, domáca starostlivosť o pacienta, potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel, atď.

POUŽITIE
Chemisept gel sa používa neriedený na suché ruky. Ruky musia byť úplne pokryté gélom počas aplikácie.
Hygienická dezinfekcia rúk podľa EN 1500:
Aplikujeme 3ml Chemisept gélu na vopred umyté a vysušené ruky. Vtierame, pokiaľ ruky nie sú suché. Expozičný čas je 30 sekúnd.
Chirurgická dezinfekcia rúk podľa EN 12791:
Vtierame najmenej 3ml Chemisept gélu na čisté a suché ruky a predlaktia dvakrát.
Expozičný čas je 1,5 minúty (2 x 45 sekúnd). Obidve ruky a predlaktia by mali byť vydezinfikované.

Ucinnost Chemisept GEL

ZLOŽENIE
Obsahuje účinné látky: 72,5g etanol, 7,5g izopropanol.

DOSTUPNÉ BALENIA
100ml fľaša s flip top uzáverom
500ml s pumpou (dávkovačom)
1l s pumpou (dávkovačom)
1l fľaša dispenso (Airless)
5l kanister

UPOZORNENIA
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte v dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej legislatívy o manipulácii s reziduálnymi stopami (Zákon č. 343/2012 Z.z, Zákona č. 23/2001 Z.z). Nepoužívajte obaly opakovane.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Vyhradené pre profesionálne použitie. Biocídny prípravok určený na osobnú hygienu človek (Skupina 1 – TP1).
Reg. č. CCHLP: bio/2206/D/19/CCHLP.

OPATRENIE PRVEJ POMOCI
Príznaky otravy sa môžu prejaviť až po vystavení, takže v prípade pochybnosti vyhľadajte po priamom pôsobení chemických výrobkov alebo pri pretrvávajúcej nevoľnosti lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.
Po inhalácii - Tento výrobok neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné pri vdýchnutí, avšak ak sa vyskytnú príznaky otravy, vyveďte pacienta zo zamoreného prostredia na čerstvý vzduch. Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
Po styku s pokožkou - Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri kontakte s pokožkou.
Po styku s očami - Tento výrobok neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné v prípade kontaktu s očami. Oplachujte vlažnou vodou minimálne 15 minút a zabráňte, aby si postihnutý šúchal oči alebo ich zatvoril.
Požitím/vdýchnutím - Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte KBÚ pre tento výrobok.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Nové hodnotenie

Prevedenie gél
Použitie ruky